Forsikringsbetingelser

Fra 01-07-2019


ARBEJDSSKADEFORSIKRING for ansatte hos forsikringspligtige privatpraktiserende tandlæger
i henhold til lov om arbejdsskadesikring

Samt

ARBEJDSSKADEFORSIKRING for selvstændige privatpraktiserende tandlæger og medarbejdende ægtefæller i henhold til lov om arbejdsskadesikring

§ 1 Sikrede
Forsikringen dækker den forsikringspligtige privatpraktiserende tandlæge i Danmark, som er medlem af Tandlægeforeningen og på tidspunktet for arbejdsskadens indtræden har betalt til forsikringen i mindst et år, for enhver forpligtigelse der påhviler denne efter Lov om Arbejdsskadesikring nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

Alle privatpraktiserende tandlæger, der er medlem af Tandlægeforeningen og som på tidspunktet for arbejdsskadens indtræden har betalt til forsikringen i mindst et år, som ikke omfattes af ovennævnte arbejdsskadeforsikring for ansatte tandlæger, samt disses medarbejdende ægtefæller jfr. Lov om Arbejdsskadesikring (ASL) nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer § 48 stk. 2. 

For tandlæger, der ikke har været medlem af Tandlægeforeningen og arbejdet i privat praksis i mindst et år, er det en betingelse, at tandlægen har betalt til forsikringen siden medlemskab af Tandlægeforeningen og ansættelse i privat praksis.

§ 2 Dækning
Forsikringen dækker alene ulykker i henhold til lovens § 6, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under jfr. ASL § 5. Forsikring for erhvervssygdomme i henhold til lovens § 7 og § 8 er ikke omfattet af nærværende betingelser. 

§ 3 Erstatningsberegning
Erstatning og godtgørelse gives efter de i loven nævnte dækningskriterier for ulykker, og med de i loven nævnte erstatningssummer.

§ 4 Ikrafttræden
Nærværende betingelser træder i kraft den 1. juli 2019 og omfatter skader, der opstår eller først konstateres efter denne dato.

§ 5 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.