Forsikringsbetingelser for erhvervsansvar ved frivilligt arbejde

FRIVILLIG ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

For forsikringen gælder reglerne i Forsikringsaftaleloven nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler.

§ 1 De sikrede
Forsikringen dækker forsikringstageren, der er autoriseret tandlæge i Danmark, som er medlem af Tandlægeforeningen og som i sin fritid udfører frivilligt arbejde som tandlæge

      eller

Alle ansatte i en organisation, der har til formål at yde tandbehandling i Danmark, hvor den primære behandling ydes af frivillige autoriserede tandlæger samt andre faggrupper i tilknytning hertil.

§ 2 Dækningen omfatter
a. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for person- og tingskade forvoldt under udøvelse af frivillig tandlægebehandling og i forbindelse hermed, samt erstatningsansvar pålagt sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der alene benyttes ved organisationens drift.

b. Forsikringen er udvidet til at dække beskadigel­se eller bortkomst af tandproteser under erhvervsmæssig transport. Transporten af tandproteser anses først igangsat ved overlevering til postvæsenet eller selv­stændig transportør. Det er endvidere en forudsætning for dækning, at tandproteserne er tilstrækkeligt emballeret.

c. Forsikringen er udvidet til at dække sik­redes ansvar for skader på proteser, der er udtaget fra patienter og i for­bindelse hermed beskadiges/bortkommer.

Denne udvidelse gælder kun aftagelig protetik og andet aftageligt apparatur, der er mindre end 10 år gammelt.

Dækning omfatter alene udgifter til udbedring af den beskadigelse, der er sket, men ikke udgifter til yderligere behandling, såfremt bearbejd­ningen/be­hand­lingen ikke har ført til et ønsket resultat.

§ 3 Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a. Skade omfattet af Tandlægeforeningens Praksisforsikring, som følge af behandling udført under erhvervsudøvelse på klinik.

b.Skade, der er omfattet af Patientforsikringsloven eller Klage- og erstatningsloven (hvilket er dækket Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning)

c. Skade i forbindelse med arbejde for hospital eller fremmed klinik, når an­svaret i henhold til gældende retspraksis påhviler disse som arbejdsgivere.

d. Skade som følge af behandling, som sikrede i henhold til gældende lovgivning m.v. ikke er berettiget til at foretage.

e. Skade når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af de almindelige erstatnings­regler.

f. Skade hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge.

g. Forureningsskade

h. Hus- og grundejeransvar

§ 4 Egne ting, ting i varetægt m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:

a. tilhørende sikrede,

b. som sikrede i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har til lån, leje, opbe­va­ring, afbenyttelse, befordring, har i varetægt af anden grund eller har sat sig i besiddelse af,

c. som sikrede har påtaget sig at klargøre, reparere, installere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse

d. forvoldt af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning er præsteret,

e. på ting, forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt,

f. som sikrede har bearbejdet eller behandlet,

g. forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede virk­somhed,

h. tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri.

§ 5 Forsæt, beruselse
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse.

§ 6 Tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

§ 7 Formuetab
Forsikringen dækker ansvar for formuetab, hvis dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.

Formuetab dækkes endvidere uden at der foreligger en dækningsberettiget person- og/eller tingskade, dog maksimalt med op til kr. 200.000 per skade og pr. år.

Der er dog ikke dækning for formuetab, hvis tabet er opstået:

1. ved at ordinerede præparater eller behandlinger ikke har den tilsigtede virkning,

2. ved at ordinerede præparater eller behandlinger er dyrere end tilsvarende præparater eller behandlinger, eller såfremt disse ikke var nødvendige eller af anden grunde ikke har hjulpet,

3. ved tilsidesættelse af industrielle beskyttelses- og/eller ophavsrettigheder,

4. på grund af misligholdelse af aftaler, frister, terminer samt overslag, medmindre dette sker som følge af faglige fejl i forbindelse med praksisudøvelse, eller som følge af en administrativ fejl fra tandlægepraksissens side

5. på grund af fortsæt eller grov uagtsomhed hos de sikrede. 

§ 8 Bøder og lignende
Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder ”pønal erstatning”.

§ 9 Geografisk område
Forsikringen dækker skade sket i Danmark (excl. Færøerne og Grønland).

§ 10 Forsikringstiden
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.

§ 11 Hvornår anses et erstatningskrav for rejst?
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade med krav om erstatning,

b. Det tidspunkt, hvor sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede organisationens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser.

§ 12 Anmeldelsesfrist
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter ophør af forsikringsaftalen, dækkes ikke.

Selv om et erstatningskrav, som i henhold til nærværende betingelsers § 11b er rejst mod sikrede i forsikringstiden og anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændighe­der modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i § 12a og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør.

§ 13 Tidsmæssig dækning
Forsikringen dækker skade konstateret og anmeldt til selskabet efter forsikringens ikrafttrædelse.

Skader konstateret før, men anmeldt til selskabet senere end ikrafttrædelsestidspunktet, dækkes ikke.

§ 14 Opsigelse af forsikring / ophør af frivillig organisation
Opsiges en individuel eller kollektiv forsikring eller ophører en frivillig organisation, gælder der, uanset nærværende betingelsers § 12, følgende:

Forsikringen dækker personskade, hvor krav er rejst og anmeldt til selskabet inden 10 år efter ophør af forsikring/organisation, når det ansvarspådragende forhold har fundet sted under frivillig behandling inden forsikringen blev opsagt/organisationen ophørte.

§ 15 Dækningssummer
Policens dækningssummer andrager i alt for person- og tingskade kr. 10 mio. for erstatningskrav rejst inden for det enkelte forsikrings år.

Dækningssummen for fareafværgelse er 2 mio. kr.

Dækningssummen for rene formuetab er 200.000 kr. jfr.§ 7

Dækningssummerne er gældende for hver enkelt forsikrede.

§ 16 Omkostninger og renter
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes inden for forsikringssummen, såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse.

§ 17 Anmeldelse af forandringer – ændring af risiko
Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været selskabet bekendt.

Ved en kollektiv forsikring for en frivillig organisation afleveres der én gang årligt en opgørelse af de sikrede omfattet af policen. På denne baggrund beregnes det følgende års præmie og risiko. Udskiftning af personkredsen i løbet af året, anses ikke for ændringer af en karakter, der udover den årlige opdatering skal meddeles selskabet.

§ 18 Anmeldelse af skade
Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal det uden ophold anmeldes til selskabet.

§ 19 Anerkendelse af erstatningspligt og –krav
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.

§ 20 Trygs krav mod tredjemand
I det omfang selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

§ 21 Andre forsikringer med samme risiko
I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

§ 22 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

§ 23 Ikrafttræden
Disse forsikringsbetingelser træder i kraft ved aftalens indgåelse.