Historie

Tandlægeforeningens Praksisforsikring har eksisteret siden 1990. Ved HGF i 1989 blev det besluttet at Praksisforsikringen skulle være obligatorisk for alle privatpraktiserende medlemmer af Tandlægeforeningen.
Frem til den 1. januar 1990 bestod Praksisforsikringen alene af en erhvervsretshjælpsforsikring, en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, en principalforsikring og en sikringsordning.

Tandlægeforeningen havde siden midten af 1980’erne erkendt, at der var et behov for bedre erstatningsmuligheder for patienterne. Indførelsen af patientforsikringsordninger i de øvrige nordiske lande og ændret retspraksis, markerede klart et behov for en ændring. Folketinget arbejdede samtidig aktivt med en patientforsikringslov som trådte i kraft den 1. juli 1992. I sidste øjeblik blev loven imidlertid begrænset til kun at gælde for det offentlige sygehusvæsen.

Tandlægeforeningen ønskede at være forud for lovgivningen med en forsikring, der var bedre tilpasset tandlægepatienternes behov, og etablerede derfor på frivillig basis en kollektiv obligatorisk patientforsikringsordning i forbindelse med Tandlægeforeningens Praksisforsikring. Patientforsikringsordningen for tandlæger trådte i kraft den 1. januar 1990 og omfattende alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark.
Alle forsikringerne, herunder også Patientforsikringen blev tegnet i forsikringsselskabet Codan.
Med beslutning om en patientforsikring dækkende tandlæger påtog de privatpraktiserende tandlæger sig frivilligt et udvidet ansvar, der dog ikke fratog patienterne nogen rettigheder, dvs. at adgangen til at rejse et evt. krav efter de almindelige erstatningsregler, herunder ved at sagsøge tandlægen, blev bevaret.

I 2004 blev Patientforsikringsloven ændret, således at bl.a. også hele den primære sektor blev omfattet af loven. I forbindelse hermed blev det besluttet, at Tandlægeforeningen kunne videreføre den ordning, der havde eksisteret på frivillig basis siden 1990.

Fra 1. januar 2004 behandles alle således alle sager efter patientforsikringsloven under Tandlægeforeningens patientforsikring, hvis patienterne er behandlet af

  • autoriserede privatpraktiserende tandlæger,
  • autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen,
  • børne- og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen eller
  • på universiteternes tandlægeskoler.

Siden 1. januar 2007 har reglerne om erstatning for patientskader været reguleret af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Den 1. januar 2015 skiftede Tandlægeforeningens Patientforsikring navn til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Fra og med den 1. januar 2016 er alle ordninger flyttet fra Codan Forsikring til Tryg Forsikring.

Praksisforsikringen består fortsat af følgende ordninger:

  • Tandskadeerstatning

  • Erhvervsansvarsforsikring
  • Retshjælpsforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring (ulykkesdelen)
  • Sikringsordning