Dækningsområde

Som udgangspunkt er det egne sagsomkostninger og de omkostninger, som man måtte blive dømt til at betale modparten, hvis man taber sagen, der er dækket af forsikringen. Forsikringen dækker også omkostninger til syn og skøn samt visse andre omkostninger, der er godkendt af Tryg på forhånd.

Forsikringen dækker ikke alle omkostninger, f.eks. dækkes ikke omkostninger, som ikke anses for rimelige, egne rejseomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste mv.

Hvis flere er stævnet i samme sag, ydes hver tandlæge dækning forholdsmæssigt i forhold til endeligt ansvar. Hvis fx en klinikejer ejer 51% af et stævnet ApS og 49% er ejet af ikke-medlem af Tandlægeforeningen eller fx en juridisk enhed, så dækkes klinikejeren alene for 51% svarende til ejerandelen.

Vær opmærksom på at forsikringen er tegnet med et dækningsmaksimum på 200.000 kr. incl. moms pr. forsikringsbegivenhed, ligesom der kan være tilknyttet en selvrisiko for klinikejere, men ikke for ansatte. 

Dækningsmaksimum betyder ikke, at alle omkostninger fuldt ud dækkes op til dette maksimum. Dækningen er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand og sagens karakter.

Afgørelsen af rimelighedsbetragtningen følger principperne i Retsplejelovens § 126, stk. 2 og foretages af Tryg, når sagen er endelig afgjort.

For en nærmere specifikation af dækningsmaksimum og selvrisiko henvises til forsikringsbetingelserne.