Forsikringsbetingelser

Fra 01-07-2019 - gældende


ERHVERVSRETSHJÆLPSFORSIKRING

Formålet med forsikringen

Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved retstvister, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 

Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning. Forsikringen dækker kun, når en advokat har påtaget sig sagen, se dog § 9a. Advokaten skal indgive anmeldelse til Tryg – gennem Tandlægeforeningens Praksisforsikring, så snart denne har påtaget sig sagen – og inden yderligere skridt foretages. Advokaten kan dog foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse.

I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse jævnfør § 9a.


§ 1 Hvem er sikret?
1. Privatpraktiserende tandlæger i Danmark - herunder tandlæger, der driver selvstændig tandlægevirksomhed i selskabsform - omfattet af den mellem Tandlægeforeningens Praksisforsikring og Tryg indgåede aftale om praksisforsikring.

2. Tandlæger, der er medlem af Tandlægeforeningen og ansat i privat praksis og som på tidspunktet for tvistens opståen har betalt til resthjælpsforsikringen i mindst et år er omfattet af aftalen. For tandlæger, der ikke har været medlem af Tandlægeforeningen og arbejdet i privat praksis i mindst et år, er det en betingelse, at tandlægen har betalt til forsikringen siden medlemskab af Tandlægeforeningen og ansættelse i privat praksis.

 
§ 2 Hvilke tvister er dækket?
1. Forsikringen dækker tvister, der kan påkendes af de almindelige danske domstole, og som er opstået i direkte forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse som privatpraktiserende tandlæge/privatansat tandlæge i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), med mindre tvisten ifølge sin art er særligt undtaget, jævnfør nærværende betingelsers § 3.

2. Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

3. Tvister hvori Tandlægeforeningen er indtrådt som mandatar.

4.  Tvister hvor Tandlægeforeningen tilbyder at løse en tvist ved brug af mediation.


§ 3 Hvilke tvister dækkes ikke?
1. Tvister i forbindelse med økonomisk spekulation samt investeringer, som ikke vedrører sikredes erhvervsudøvelse som privatpraktiserende tandlæge/tandlæge-assistent i Danmark.

2. Tvister med offentlige myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål, der vedrører sikredes personlige forhold.

3. Straffesager bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen.

4. Injurie- og voldssager bortset fra sager, hvor sikrede ikke er den forvoldende part.

5. Incassosager rejst af eller mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom.

6. Tvister, hvor sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, luftfartøj eller søfartøj.

7. Tvister, som er eller kunne være omfattet af en på almindelige danske betingelser tegnet erhvervs- og/eller produktansvarsforsikring, der dækker sikrede.

8. Tvister, der er opstået efter at sikrede er gået i betalingsstandsning eller der er indgivet begæring om akkord, gældssanering eller konkurs. 

9. Tvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af udlejer af fast ejendom.

10. Tvister, der behandles under det overenskomstmæssige klagesystem.

11. Sædvanlig behandling af reklamationer, som sikrede er forpligtet til at foretage. Omkostninger herved er selskabet uvedkommende.


§ 4 Hvilke omkostninger er dækket?
1. Egne sagsomkostninger, herunder omkostninger ved førelse af sager, hvor Tandlægeforeningen optræder som mandatar for den sikrede tandlæge, jævnfør § 1, stk. 1 samt omkostninger til sager indbragt for afskedigelsesnævnet eller lignende nævn omhandlende ansættelsesretlige sager.

2. Omkostninger til modpart, hvis disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Tryg.

3. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten.

4. Udgifter til syn og skøn efter Retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Tryg eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.

5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, hvis indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Tryg.

6. Udgifter til mediation godkendt af Tandlægeforeningen i henhold til Betingelser for brug af mediation i ansættelsesretlige tvister mellem klinikejer og ansat tandlæge, jf. Åbner internt link i det nuværende vinduebilag A.

7. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt af Tryg.


§ 5 Hvilke omkostninger er ikke dækket?
1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi omkostnin­gerne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.

2. Sikredes egne rejseomkostninger, indtægtstab eller omkostninger til hotelophold og lignende.

3. Advokatomkostninger til rejser uden for Danmark.

4. Omkostninger til indhentelse af responsa om indholdet af gældende ret.

5. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, med mindre disse er afholdt efter aftale med Tryg.

6. Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, så som at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urime­lige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter sel­skabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger.


§ 6 Erstatning og selvrisiko
1. Erstatning ydes for de i § 4 nævnte omkostninger med fradrag af de om­kostninger, der opnås betalt af modparten, jævnfør § 7.

2. Forsikringens dækningssum er begrænset til kr. 200.000 (inkl. moms) pr. forsikringsbegivenhed, inkl. evt. udgifter til mediation, jf. § 4, stk. 6

Selvrisiko andrager de første 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. 2.500. For de i § 1, stk. 2 omfattede privatansatte tandlæger fratrækkes ikke selvrisiko.

Hvis sagen appelleres, udgør erstatningen maksimalt kr. 200.000 (inkl. moms) for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans.

3. Hver af de sikrede kan kun opnå dækning for omkostningerne ved 2 forsikringsbegivenheder pr. kalenderår. Ved beregningen heraf lægges tidspunktet for søgsmålsgrundens opståen til grund. Har en sag været behandlet via mediation godkendt af Tandlægeforeningen, medgår denne behandling i det samlede antal dækninger pr. år.

4. Fører flere sikrede sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i Retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, gælder bestemmelserne i nærværende paragrafs stk. 2 om maksimaldækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, jævnfør dog stk. 5 og 6 nedenfor.

5. Er antallet af sikrede mere end 5, begrænses den samlede erstatning og det samme mindstebeløb for selvrisikoen dog til henholdsvis kr. 1.000.000 og kr. 12.500.

6. En tvist, hvor flere, der er sikret ved denne police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentlig samme grund.

7. A conto erstatning udlægges for positive udgifter - herunder udlæg til advokatforbindelse når disse er afholdt. Advokatsalær betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se § 7, stk. 3.


§ 7 Fordeling af omkostninger
1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.

2. Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller forelægges Tryg inden bindende aftale indgås.

3. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede eller dennes advokat skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Tryg disse og indtræder i sikredes ret.


§ 8 Forsikringsperioden
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter sikrede er blevet omfattet af Tandlægeforeningens Praksisforsikring. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden sikrede er udtrådt af Praksisforsikringen og/eller inden forsikringens ophør.


§ 9 Valg af advokat
1. Det er en betingelse for dækningen, at sikrede har søgt bistand hos en ad­vo­kat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet, bortset fra tvister, hvor Tandlægeforeningen optræder som mandatar for sikrede, i hvilke tilfælde advokaten vælges af Tandlægeforeningen, jævnfør § 2, stk. 3. Tandlægeforeningens Praksisforsikring skal tillige godkende, at sagen føres.

For småsager gælder § 9a.

2. Advokaten har et direkte krav mod Tryg, og sikrede kan ikke med bindende virkning for Tryg indgå aftale om sine advokatomkostninger.

3. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand og sagens karakter - jævnfør principperne § 126 stk. 2 i Retsplejeloven.

4. En advokat kan ikke uden Trygs samtykke føre en sag, hvis vedkommende har økonomisk interesse i den sikredes virksomhed.

5. Hvor Trygs og sikredes interesser i tvisten er sammenfaldende, er advokatvalget overladt til Praksisforsikringsudvalget.


§ 9a   Særlige regler for småsager – sager med en sagsgenstand på højst 50.000 kr. – samt anerkendelsessøgsmål.

1. § 9, stk. 1 gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i Retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af Tryg godkendt professionel rettergangsfuldmægtig*, jævnfør retsplejelovens § 260, stk. 5. Reglerne i § 9 stk. 2- 5 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i § 9 stk. 1.

2. Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5.

Tryg kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jævnfør stk. 1, og i så fald dækkes udgiften herved.

3. Tryg kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jævnfør retsplejelovens § 402.

4. En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af Tryg i samarbejde med Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg.

5. Eventuelt salær til advokat eller den iht. Retsplejelovens § 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretspræsidentens vejledende salærtakster i hovedforhandlede småsager.  


§ 10 Anmeldelse til Tryg
1. Anmeldelse til Tryg, gennem Tandlægeforeningens Praksisforsikring, skal ske snarest.

2. Anmeldelse indgives af advokaten eller i de i nærværende betingelsers § 9, stk. 5 og i de i § 9a nævnte tilfælde af sikrede selv.

3. Anmeldelse til Tryg skal indeholde:

3.1. Angivelse af modparten.

3.2. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand).

3.3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støt­tes. Tryg kan forlange dokumentation og andre bevisligheder fore­lagt.

3.4. Oplysning om hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.


§ 11
Forum
Afgørelse af, hvilke tvister, der kan henføres til retshjælpsdækningen, træffes af det af Tandlægeforeningens Praksisforsikring og Tryg nedsatte Fællesudvalg.


§ 12 Anden forsikring
1. Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police for­sikrede interesser er dækket ved anden forsikring.

2. Indeholder anden sådan forsikring tilsvarende bestemmelse, vil den samlede erstatning for nærværende og eventuelt andre forsikringer højst kunne udgøre dækningssummen ifølge nærværende police.


§ 13   Ikrafttrædelse
1. Nærværende retshjælpsbetingelser træder i kraft pr. 1. juli 2019 for så vidt angår tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået efter 1. juli 2019.

*Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en   rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste dækkes ikke.