Bilag A - betingelser for brug af mediation

Betingelser for brug af mediation

1. Parterne kan ved en konkret tvist vælge at forsøge at løse sagen ved brug af mediation, jf. § 2 stk. 4 i Forsikringsbetingelserne for erhvervsretshjælp for Tandlægeforeningens Praksisforsikring, af 1. juli 2019.

2. Mediation kan kun iværksættes, hvis parterne skriftligt over for Tandlægeforeningen bekræfter at være enige herom (parterne udfylder en særlig blanket, som rekvireres i Tandlægeforeningen).

3. Tandlægeforeningen beder Mediationsinstituttet om at udpege en uvildig advokat som mediatior til sagen

4. Der kan anvendes max. 1 dags mediation pr. sag.

5. Prisen for mediation via Mediationsinstituttet aftales mellem Tandlægeforeningen og Mediationsinstituttet

6. Efter gennemført mediation er parterne:

- nået til enighed, eller

- fortsat uenige - i denne situation kan hver af parterne indbringe den opståede tvist for de ordinære domstole, alternativt kan tvister, der vedrører en påstået overtrædelse af ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven, indbringes for Ligebehandlingsnævnet.

7. Hvis sagen efter endt mediation indbringes for de civile domstole, skal parterne være opmærksomme på, at Tryg foretager en særskilt vurdering af søgsmålstidspunktet, og der kan derfor blive tale om, at det vil være de tidligere gældende forsikringsbetingelser der vil være gældende for sagen.

8. Udgifterne til mediation deles ligeligt mellem parterne, idet der henvises til § 6 pkt. 2 vedr. selvrisiko mv. i Forsikringsbetingelserne for erhvervsretshjælp for Tandlægeforeningens Praksisforsikring, af 1. juli 2019. Hvor en af parterne ikke er medlem af Tandlægeforeningen betaler denne sin del af udgifterne direkte til Tandlægeforeningen.

9. Tandlægeforeningen fremsender efter afsluttet mediation en endelig afregning til Praksisforsikringen. Det skal fremgå af afregningen, hvilke tandlæger, der har været del af mediationen, udgifterne til mediation – herunder hvilke tandlæger, der skal pålægges udgifter til mediation og størrelsen heraf.