Bilag 1 - Forretningsorden for Tandlægetvistighedsnævnet

Kun gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014


1.
Kompetenceområdet for Tandlægetvistighedsnævnet

1.1
Tandlægeforeningens Tandlægetvistighedsnævn afgør uoverensstemmelser på det ansættelsesretlige område mellem tandlægeklinikejere og medarbejdere, der er ansat som tandlæger på klinikken.

1.2
Forudsætningen for Tandlægetvistighedsnævnets kompetence, jf. pkt. 1.1, er, at sagens parter er enige om, at den mellem parterne opståede uoverensstemmelse afgøres endeligt af Nævnet, hvorved parterne samtidig accepterer, at sagen ikke senere kan indbringes for anden voldgift eller domstol.

Parterne forudsættes samtidig at acceptere, at Nævnets afgørelse i sagen kan offentliggøres i anonymiseret form.

1.3
Tandlægetvistighedsnævnet er herved et supplement til øvrige konfliktløsningsinstrumenter – herunder mediation og mægling - som Tandlægeforeningen stiller til rådighed for foreningens medlemmer på det private arbejdsmarked.


2. 
Tandlægetvistighedsnævnets formand

Tandlægetvistighedsnævnet består af en byretsdommer, som samtidig er formand for nævnet. Formanden udpeges af Domstolsstyrelsen. Formanden udpeges for 5 kalenderår ad gangen med mulighed for genudnævnelse.


3. 
Skriftveksling for Tandlægetvistighedsnævnet

3.1
Skriftlig klage skal være såvel nævnets formand som indklagede i hænde senest 14 hverdage efter, at det mellem parterne er konstateret, at der ikke kan opnås enighed om den opståede uoverensstemmelse. Som hverdage anses mandag til og med fredag.

Overskrides fristen, afvises sagen efter påstand herom.

3.2
Svarskrift skal være såvel nævnets formand som den indklagede i hænde senest 14 hverdage efter, at klageskriftet er modtaget. Overskrides fristen for afgivelse af svarskrift, kan Nævnet beslutte at afgøre sagen på grundlag af oplysningerne i klageskriftet og de i øvrigt for Nævnet foreliggende oplysninger.

3.3
Supplerende skriftveksling og bilag, der ønskes påberåbt, skal være Nævnets formand og indklagede i hænde senest 14 kalenderdage før sagen skal procederes. En eventuel replik skal dog være såvel Nævnets formand som indklagede i hænde senest 14 hverdage før sagen skal procederes. En eventuel duplik skal være såvel Nævnets Formand som klager i hænde senest 7 hverdage før sagen skal procederes.

3.4
Supplerende skrifter og bilag, der fremkommer efter udløbet af de ovenfor nævnte frister, kan ikke påberåbes under proceduren og vil ikke blive taget i betragtning ved Nævnets afgørelse, med mindre Nævnet på grund af ganske særlige omstændigheder fraviger denne hovedregel. Skriftvekslingen skal i øvrigt indeholde en udførlig redegørelse for sagens omstændigheder.

3.5
Senest 7 kalenderdage før sagen skal procederes, skal hver part til Nævnets Formand og modparten skriftligt meddele navne på de personer, den pågældende ønsker at afhøre under nævnsbehandlingen. Begæring om afhøring, der kommer senere, end 7 kalenderdage før nævnsbehandlingen, vil ikke blive imødekommet, med mindre Nævnet på grund af ganske særlige omstændigheder fraviger denne hovedregel.

3.6
Nævnets formand kan indkalde parterne til et forberedende møde inden nævnsbehandlingen.

3.7
Der henvises i øvrigt til retsplejelovens og voldgiftslovens regler med de fornødne tilpasninger, som Nævnets formand beslutter.


4. 
Nævnsbehandlingen

4.1

Forhandling af sager for Nævnet gennemføres i Tandlægeforeningen, Amaliegade 17, København og sker ved mundtlig procedure. Sagens parter er under forudsætning af medlemskab af Tandlægeforeningen på det tidspunkt, hvor tvisten mellem parterne er opstået, berettiget til at søge sig repræsenteret af  juridisk uddannet personale i Tandlægeforeningen hos hhv. Forhandlingsafdelingen og Forhandling og juridisk rådgivning, ansatte tandlæger.

4.2
Procedure for Nævnet holdes snarest muligt. Sekretariatet fastlægger efter aftale med Nævnets formand dato for proceduren. Ønskes en fastlagt dato ændret, fremsættes skriftlig begrundet begæring herom til sekretariatet med kopi til modparten. Kun hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, vil en sådan begæring blive imødekommet af Nævnet.

4.3
Udebliver klageren fra den mundtlige procedure for Nævnet, kan Nævnet beslutte at afvise sagen. Udebliver indklagede, kan Nævnet beslutte at afgøre sagen på grundlag af klagers oplysninger under den mundtlige procedure og de i øvrigt for Nævnet foreliggende oplysninger. Nævnets formand kan efter anmodning beslutte at genoptage en sag, hvor der er truffet en sådan afgørelse, hvis særlige grunde taler herfor.

4.4
Forlig, indgået for Nævnet, eller sager, i Nævnets regi, der på anden måde afsluttes uden afsigelse af kendelse, har ikke præjudicerende virkning og kan ikke påberåbes under procedure for Nævnet.

4.5
I sager, der – efter en tilkendegivelse fra Nævnets formand – forliges eller hæves af klageren, kan hver af parterne anmode om, at tilkendegivelsen udformes skriftligt. En skriftlig tilkendegivelse sidestilles med en kendelse.

4.6
Der henvises i øvrigt til retsplejelovens og voldgiftslovens regler med de fornødne tilpasninger, som Nævnets formand beslutter.


5. 
Honorar og gebyr

5.1
Der tillægges for hver sag Nævnets formand et honorar.

Honoraret udgør indtil videre:

- Kr. 3000,- hvis sagen hæves senere, end 3 hverdage før nævnsmødet,

- Kr. 6000,- hvis sagen hæves eller forliges under forhandlingen på nævnsmødet,

- Kr. 10.000,- ved afsigelse af kendelse.

5.2
Der tillægges for hver sag desuden Tandlægeforeningen et gebyr

Gebyret udgør indtil videre:

- Kr. 6000,- hvis sagen hæves senere, end 3 hverdage før nævnsmødet,

- Kr. 12.000,- hvis sagen hæves eller forliges under forhandlingen på nævnsmødet,

- Kr. 20.000,- ved afsigelse af kendelse.

Ovennævnte gebyr forhøjes med 50 %, hvis en af parterne ikke er medlem af Tandlægeforeningen.

5.3
I sager, hvor der er tale om flere lønmodtagere – eller hvor Nævnsformanden finder, at der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, kan det besluttes, at der skal tillægges nævnsformanden et højere honorar.

5.4
Honoraret til Nævnets formand og gebyr til Tandlægeforeningen pålægges som hovedregel den tabende part som sagsomkostninger, men Nævnets formand kan dog fravige denne hovedregel, når særlige omstændigheder taler herfor.

5.5
Honoraret til Nævnets formand og gebyret til Tandlægeforeningen betales senest 14 dage efter sagens afslutning, idet der dog henvises til § 6, stk. 2 vedrørende selvrisiko i forsikringsbetingelserne for erhvervsretshjælp for Tandlægeforeningens Praksisforsikring. Tandlægeforeningen indestår for betalingen af honoraret til Nævnsformanden.


Vedtaget af Tandlægeforeningens Hovedbestyrelse i december 2013, med ikrafttræden 1. januar 2014.