Forsikringsbetingelser

gældende til 31-12-2010

ERHVERVSRETSHJÆLPSFORSIKRING

§ 1 Hvem er sikret?
1. Privatpraktiserende tandlæger i Danmark - herunder tandlæger, der driver selvstændig tandlægevirksomhed i selskabsform - omfattet af den mellem Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikring og Codan indgåede aftale om praksisforsik­ring, uanset om der er tale om en sag indbragt for Afskedigelsesnævnet mod DTF som mandatar for tandlægen, jfr. hovedaftalen mellem DTF og HK.

2. Privat ansatte tandlæger ansat hos de under stk. 1 anførte praktiserende tand­læger.


§ 2 Hvilke tvister er dækket?

1. Forsikringen dækker tvister, der kan påkendes af de almindelige danske domstole, og som er opstået i direkte forbindelse med sikredes erhvervs­ud­øvelse som privatpraktiserende tandlæge/privatansat tandlæge i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), med mindre tvisten ifølge sin art er særligt undtaget, jvf. nærværende betingelsers § 3.

2. Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

3. Sikrede er forpligtet til at foretage sædvanlig behandling af reklamationer. Omkostninger herved er selskabet uvedkommende.


§ 3 Hvilke tvister dækkes ikke?

1. Tvister i forbindelse med økonomisk spekulation smat investeringer, som ikke vedrører sikredes erhversudøvelse som privatpraktiserende tandlæge/tandlægeassistent i Danmark (excl. Grønland og Færøerne).

2. Tvister med offentlige myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål, der ved­rører sikredes personlige forhold.

3. Straffesager bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der af­gøres i forbindelse med straffesagen.

4. Injurie- og voldssager bortset fra sager, hvor sikrede ikke er den forvolden­de part.

5. Incassosager rejst af eller mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom.

6. Tvister, hvor sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, luftfartøj eller søfartøj.

7. Tvister, som er eller kunne være omfattet af en på almindelige danske betingelser tegnet erhvervs- og/eller produktansvarsforsikring, der dækker sikrede.

8. Tvister, hvor sikrede er fallent, søger akkordforhandlinger udenfor kon­kurs, er under betalingsstandsning eller gældssanering.

9. Tvister opstået i forbindelse med forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting.

10. Tvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af udlejer af fast ejendom.

11. Tvister, der behandles under det overenskomstmæssige klagesystem.


§ 4 Hvilke omkostninger er dækket?

1. Egne sagsomkostninger, herunder omkostninger ved førelse af sager, hvor DTF i henhold til hovedaftalen mellem DTF og HK optræder som mandatar for den sikrede tandlæge, jfr. § 1, stk. 1.

2. Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Codan.

3. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten.

4. Udgifter til syn og skøn efter Retsplejelovens kap. 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Codan eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.

5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Codan.6. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt af Codan.


§ 5 Hvilke omkostninger er ikke dækket?

1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi omkostnin­gerne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.

2. Sikredes egne rejseomkostninger, indtægtstab eller omkostninger til hotelophold o.l.

3. Advokatomkostninger til rejser udenfor Danmark.

4. Omkostninger til indhentelse af responsa om indholdet af gældende ret.

5. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, med mindre disse er afholdt efter aftale med Codan.

6. Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, så som at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urime­lige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter sel­skabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger.


§ 6 Erstatning og selvrisiko

1. Erstatning ydes for de i § 4 nævnte omkostninger med fradrag af de om­kostninger, der opnås betalt af modparten, jvf. § 7.

2. Forsikringens dækningssum er begrænset til kr. 130.000 (incl. moms) pr. forsikringsbegivenhed. Selvrisiko andrager de første 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. 2.500. Fra 1. januar 2007 gælder: For de i § 1, stk. 2 omfattede privatansatte tandlæger fratrækkes ikke selvrisiko.

Hvis sagen appelleres, udgør erstatningen maksimalt kr. 130.000 (incl. moms) for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans.

3. Hver af de sikrede kan kun opnå dækning for omkostningerne ved 2 tvister per kalenderår. Ved beregningen heraf lægges tidspunktet for søgs­måls­grundens opståen til grund.

4. Fører flere sikrede sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelser­ne i Retsplejelovens kap. 23 for kumulation, gælder bestemmelserne i nærværende paragrafs stk. 2 om maksimaldækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, jvf. dog stk. 5 og 6 nedenfor.

5. Er antallet af sikrede mere end 5, begrænses den samlede erstatning og det samme mindstebeløb for selvrisikoen dog til henholdsvis kr. 650.000 og kr. 12.500.

6. En tvist, hvor flere, der er sikret ved denne police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentlig samme grund.

7. A conto erstatning udlægges for positive udgifter - herunder udlæg til advokatforbindelse - når disse er afholdt. Advokatsalær betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se § 7, stk. 3.


§ 7 Fordeling af omkostninger

1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.

2. Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmå­let om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af ret­ten eller forelægges selskabet inden bindende aftale indgås.

3. Evt. tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede eller dennes advokat skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Codan disse og indtræder i sikredes ret.


§ 8 Forsikringsperioden

Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter policens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør.


§ 9 Valg af advokat

1. Det er en betingelse for dækningen, at sikrede har søgt bistand hos en ad­vo­kat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund, bortset fra tvister, hvor DTF optræder som mandatar for sikrede, i hvilke tilfælde advokaten vælges af DTF, jfr. § 1, stk. 1. Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikring skal tillige godkende, at sagen føres.

2. Advokaten skal afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede (bortset fra evt. beløb ud over forsikringens dækning).

3. Advokaten har et direkte krav mod Codan, og sikrede kan ikke med bindende virkning for Codan indgå aftale om sine advokatomkostninger.

4. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. I så fald aftales salær med Codan.

5. En advokat kan ikke uden Codans samtykke føre en sag, hvis han har økonomisk interesse i den sikredes virksomhed.

6. Hvor Codans og sikredes interesser i tvisten er sammenfaldende, er advokatvalget overladt til Praksisforsikringsudvalget.


§ 10 Anmeldelse til selskabet

1. Anmeldelse til Codan, gennem Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikring, skal ske snarest.

2. Anmeldelse indgives af advokaten eller i de i nærværende betingelsers § 9, stk. 5 nævnte tilfælde af sikrede selv.

3. Anmeldelse til selskabet skal indeholde:

3.1. Angivelse af modparten.

3.2. Påstand (evt. tillige modpartens påstand).

3.3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støt­tes. Codan kan forlange dokumentation og andre bevisligheder fore­lagt.

3.4. Oplysning om hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

3.5. Advokatens erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v.  (jvf. nærværende betingelsers § 9, stk. 2) vil holde sig til Codan.


§ 11 
Forum 
Afgørelse af, hvilke tvister, der kan henføres til retshjælpsdækningen, træffes af det af Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikring og Codan nedsatte Praksisforsikringsudvalg.


§ 12 Anden forsikring

1. Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police for­sikrede interesser er dækket ved anden forsikring.

2. Indeholder anden sådan forsikring tilsvarende bestemmelse, vil den samlede erstatning for nærværende og evt. andre forsikringer højst kunne udgøre dækningssummen ifølge nærværende police.