Mandatarsager

I sager, hvor Tandlægeforeningen skønner, at der er tale om en særlig problemstilling, kan Tandlægeforeningen indtræde i og føre sagen for tandlægen.

Hvor Tandlægeforeningen er indtrådt som mandatar, vil forsikringen og Tandlægeforeningen som udgangspunkt dække de omkostninger, som tandlægen har ved at føre sagen. Der kan dog være aftalt en øvre grænse for dækningen og i disse sager har tandlægen mulighed for, inden sagens start, at aftale særskilt betaling af advokaten.

En Retshjælpsanmodning fremsendes, som øvrige retshjælpssager under Praksisforsikringen, til Praksisforsikringen, Amaliegade 17, 2. sal, 1256 København K. Det fremgår af retshjælpsbetingelsernes § 10, hvilke oplysninger en retshjælpsanmodning skal indeholde.

Har Tandlægeforeningen valgt at indtræde i sagen som mandatar, giver Tandlægeforeningen Praksisforsikringen orientering herom. Der henvises i øvrigt til retshjælpsbetingelsernes § 9, stk. 1 vedrørende mandatarsager.

Praksisforsikringen registrerer sagen og videresender den til Tryg Forsikring A/S, som varetager den videre behandling af sagen.

Ved sager, hvor Tandlægeforeningen er indtrådt som mandatar foretager Tryg Forsikring A/S ikke en rimelighedsvurdering af sagen. Efter sagens oprettelse fremsender Tryg Forsikring A/S forhåndstilsagnet i henhold til mandatet direkte til advokaten.

Efterfølgende korrespondance vedrørende sagen, herunder afregning ved sagens afslutning, sker direkte med Tryg Forsikring A/S med henvisning til det konkrete skadenummer, som sagen tildeles af Tryg Forsikring A/S.

Når sagen har nået sin afslutning, kan sagen afregnes. Afregningen i sager, hvor Tandlægeforeningen er indtrådt som mandater, sker efter de samme principper, som i almindelige retshjælpssager under Praksisforsikringen, jfr. retshjælpsbetingelsernes § 9, stk. 3.

Der afregnes således i henhold til Retsplejelovens § 126, stk. 2 - rimeligt honorar. Der er tale om en konkret vurdering på baggrund af flere elementer, herunder blandt andet: sagens karakter, sagens genstand, sagens forløb, landsretternes vejledende proceduretakster, og tidsregistreringen mv. Der afregnes således ikke alene på baggrund af advokatens tidsforbrug på sagen.

Eventuel forudgående salæraftale mellem tandlægen/Tandlægeforeningen og advokaten, er Praksisforsikringens retshjælpsforsikring uvedkommende. Retshjælpsbetingelsernes § 9, stk. 2.

Positive udlæg afregnes løbende, men der afregnes ikke á conto honorar til advokaten, jfr. retshjælpsbetingelsernes § 6, stk. 7.

Der svares ikke selvrisiko i sager, hvor Tandlægeforeningen er indtrådt som mandatar.