Forsikringsbetingelser

Fra 01-07-2019


SIKRINGSORDNING OM TILBAGEBETALING AF ERLAGT HONORAR

§ 1 Dækningsomfang
Hvor en tandlæge, der på behandlingstidspunktet var medlem af Tandlægeforeningen og som har betalt til Sikringsordningen i mindst 1 år, ikke er i stand til at opfylde sin økonomiske forpligtelse over for en patient, der ved Styrelsen for Patientklager er tilkendt tilbagebetaling af erlagt honorar, yder sikringsordningen dækning af patientens tilgodehavende hos den pågældende tandlæge. Praksisforsikringsudvalget har dog mulighed for at dispensere fra indbetalingskravet til ordningen, i konkret begrundede tilfælde.

Forsikringen gælder kun for privatpraktiserende tandlæger i Danmark, excl. Grønland og Færøerne.

§ 2 Tryg tilsikres transport mod den pådømte tandlæge.

§ 3 Krav til patientens fordring
Patientens fordring skal hidrøre fra en afgørelse i klagesag angående tandbehandling behandlet af Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn med eventuelt efterfølgende behandling i det almindelige retssystem. Afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal være upåankelig og endelig.

§ 4 Krav til tandlægens forhold
Én af følgende betingelser skal være opfyldt:

   1. Tandlægen er gået personligt konkurs eller er insolvent.
   2. Tandlægen er død, og boet skal være insolvent.
   3. Tandlægen er flyttet til udlandet og opfylder ikke sin forpligtelse.
   4. Tandlæge opnår ret til gældssanering eller akkord.

§ 5 Praksisforsikringsudvalget kan dog i særlige tilfælde, hvor ingen af betingelserne i ovenstående § 4 er opfyldt, beslutte at betale patienten fordringen jf. ovenstående § 3, såfremt tandlægen af anden grund ikke betaler fordringen. Det forudsættes dog, at det ikke på nogen måde har været muligt at inddrive fordringen hos tandlægen.

§ 6 Anmeldelsesfrist
Krav om forsikringsdækning efter denne aftale skal være fremsat overfor Tandlægeforeningens Praksisforsikring inden 1 år efter, at der er truffet afgørelse i Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

§ 7 Afgørelseskompetence
Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg træffer afgørelse om betingelserne for udbetaling er opfyldt.

§ 8 Ikrafttræden
Disse forsikringsbetingelser træder i kraft den 1. juli 2019.