Forsikringsbetingelser

Fra 01-01-2011 til 31-12-2015


SIKRINGSORDNING OM TILBAGEBETALING AF ERLAGT HONORAR

§ 1 Dækningsomfang
Hvor en tandlæge, der er medlem af Tandlægeforeningen, ikke er i stand til at opfylde sin økonomiske forpligtelse overfor en patient, der ved Regions- eller Landstandlægenævn er tilkendt tilbagebetaling af erlagt honorar yder sikringsordningen dækning af patientens tilgodehavende hos den pågældende tandlæge.

Forsikringen gælder kun for privatpraktiserende tandlæger i Danmark, excl. Grønland og Færøerne.

§ 2 Codan tilsikres transport mod den pådømte tandlæge.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

§ 3 Krav til patientens fordring
Én af følgende betingelser skal være opfyldt for at et krav kan være omfattet af nærværende aftale:

1. Patientens fordring skal hidrøre fra ikke-fuldført tandbehandling.

2. Patientens fordring skal hidrøre fra ikke-opfyldt forlig eller kendelse i klagesag angående tandbehandling behandlet i det mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen overenskomstaftalte klagesagssystem. Kendelsen skal være upåankelig og endelig.

3. Patientens fordring skal hidrøre fra forhold, der kan sidestilles med de under punkt 2 nævnte forhold, men hvor tandlægen ikke har overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Klagesagen har derfor været behandlet i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn med eventuelt efterfølgende behandling i det almindelige retssystem.

4. Patientens fordring, skal af det mellem Tandlægeforeningen og Codan nedsatte udvalg godkendes ud fra en samlet vurdering om, at patienten ville få medhold i klagesystemet.

§ 4 Krav til tandlægens forhold
Én af følgende betingelser skal være opfyldt:

1. Tandlægen er gået konkurs eller er insolvent.

2. Tandlægen er død, og boet skal være insolvent.

3. Tandlægen er flyttet til udlandet og opfylder ikke sin forpligtelse.

4. Tandlæge opnår ret til gældssanering eller akkord.

§ 5 Praksisforsikringsudvalget kan dog i særlige tilfælde, hvor ingen af betingelserne i ovenstående § 4 er opfyldt, beslutte at betale patienten fordringen jf. ovenstående § 3, såfremt tandlægen af anden grund ikke betaler fordringen. Det forudsættes dog, at det ikke på nogen måde har været muligt at inddrive fordringen hos tandlægen, herunder at fordringen ikke har kunnet modregnes i tandlægens eventuelle tilgodehavende hos den offentlige sygesikring.

§ 6 Anmeldelsesfrist
Krav om forsikringsdækning efter denne aftale skal være fremsat til  Tandlægeforeningens Praksisforsikring senest 2 år efter at forholdet og årsagen til den manglende dækning er konstateret.

§ 7 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

§ 8 Ikrafttræden
Disse forsikringsbetingelser træder i kraft den 1.1.2011 og afløser tidligere betingelser dateret juni 2005.