Sikringsordning

Denne ordning sikrer en patient tilbagebetaling af et betalt honorar, hvis der i en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er tilkendt tilbagebetaling i forbindelse med en klagesag, og hvis tandlægen ikke er i stand til at opfylde dette krav økonomisk.

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt inden kravet kan udbetales.


Betingelser for tilbagebetaling:

Det er en betingelse, at tandlægen på behandlingstidspunktet var medlem af Tandlægeforeningen og på dette tidspunkt havde betalt til forsikringen i mindst 1 år.

For tandlæger, der ikke har været medlem af Tandlægeforeningen og arbejdet/været klinikejer i privat praksis i mindst et år, er det en betingelse, at tandlægen har betalt til forsikringen siden medlemskab af Tandlægeforeningen og ansættelse/klinikejer i privat praksis.

For at et krav om tilbagebetaling af erlagt honorar kan imødekommes skal følgende betingelser også være opfyldt:

For så vidt angår PATIENTENS krav er det en betingelse:

At fordringen skal hidrøre fra en afgørelse i klagesag angående tandbehandling behandlet af Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn med eventuelt efterfølgende behandling i det almindelige retssystem. Afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal være upåankelig og endelig.

For så vidt angår TANDLÆGEN skal ét af følgende forhold være til stede:

Tandlægen skal være

  1. gået personlig konkurs eller være insolvent
  2. afgået ved døden, og boet skal være insolvent
  3. flyttet til udlandet og opfylder ikke sin forpligtelse
  4. under gældssanering eller akkord (indgår forlig med kreditor)

Kravet skal være fremsat til Tandlægeforeningens Praksisforsikring inden 1 år efter, at der er truffet afgørelse i Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.