Regresadgang i tanderstatningssager

I forbindelse med opsigelse af tandlægeoverenskomsten den 31.5.2018 blev der vedtaget en række ændringer (kaldet særloven) til flere eksisterende love. En af de ændringer var i lov om klage- og KEL § 18 stk. 5, hvorefter praktiserende tandlæger, der ikke er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, jr. § 64 b stk. 3 i sundhedsloven skal afholde de udgifter, der påhviler regionsrådene efter § 29 stk. 1 nr. 5 for de erstatningssager, som kan henføres til disse tandlæger.

Denne lovændring medførte, at Praksisforsikringsudvalget indgik aftale med Tryg forsikring om at  udvikle en forsikring, som tandlæger, der er medlem af Tandlægeforeningen, kan tegne og derved forsikre sig mod et sådan regreskrav fra regionen.
 
Den 17. december 2019 har folketinget vedtaget en ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet som betyder, at praktiserende specialtandlæger, der ikke arbejder under et ydernummer, ikke kan opkræves for afholdte udgifter i anledning af en tandskadeerstatningssag. Dette betyder således, at specialtandlæger ikke længere vil have behov for at tegne en regresforsikring, for at sikre sig mod regreskrav fra regionen for udgifterne, der påhviler regionsrådene efter KEL.
 
Det er dog fortsat yderst relevant for andre praktiserende tandlæger end specialtandlæger, at tegne en regresforsikring, da alle andre praktiserende tandlæger end specialtandlæger vil skulle afholde regionens udgifter for tandskadesager, som kan henføres til disse tandlæger. Det betyder bl.a. at en tandlæge, der på sin klinikadresse arbejder under sit ydernummer, men som af og til tager ud på en anden klinik og arbejder som tandlæge (men ikke er ansat på en anden klinik), ikke er ”dækket” af sit ydernummer for så vidt angår de ydelser, der ydes på den anden klinik. Tandlægen vil derfor fortsat risikere at blive mødt af et regreskrav for en skade, som regionen har betalt for, som stammer fra en behandling ydet på en anden tandlæges klinik.
 
Du kan læse mere og tegne Regresforsikringen her