Sikringsordning

Denne ordning sikrer en patient tilbagebetaling af et betalt honorar, hvis der f.eks. er tilkendt tilbagebetaling ved Regions- eller Landstandlægenævnet, og hvis tandlægen ikke er i stand til at opfylde dette krav økonomisk.

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt inden kravet kan udbetales.


Betingelser for tilbagebetaling:

For at et krav om tilbagebetaling af erlagt honorar kan imødekommes skal følgende betingelser være opfyldt:

For så vidt angår PATIENTENS krav skal ét af følgende forhold være til stede:

Kravet skal

  1. skyldes ikke-fuldført behandling
  2. stamme fra ikke-opfyldt forlig eller kendelse i klagesag om tandbehandlingen behandlet i Landstandlægenævnet
  3. udspringe fra et forhold, der kan sidestilles med ovennævnte under punkt 2, men hvor tandlægen ikke er omfattet af denne ordning. Klagesagen har derfor været behandlet i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn med eventuelt efterfølgende behandling i det almindelige retssystem.
  4. godkendes af det udvalg, som er nedsat af Tandlægeforeningen og Tryg, ud fra en samlet vurdering af om patienten ville få medhold i klagesystemet

For så vidt angår TANDLÆGEN skal ét af følgende forhold være til stede:

Tandlægen skal være

  1. gået konkurs eller i betalingsstandsning
  2. afgået ved døden, og boet skal være i betalingsstandsning
  3. flyttet til udlandet og opfylder ikke sin forpligtelse
  4. under gældssanering eller akkord (indgår forlig med kreditor)

Kravet skal være fremsat senest 2 år efter, at forholdet og årsagen til den manglende dækning er konstateret.